ประชุมคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์ และแนวทางการจัดสวัสดิการภายในสำนักงาน กศน.

วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2565 นายอุดร สิทธิพาที ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี พร้อมด้วย นางสาวณัชชา เบญจกุล นักจัดการงานทั่วไป เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์ และแนวทางการจัดสวัสดิการภายในสำนักงาน กศน. โดยมีนายวัลลพ  สงวนนาม  เลขาธิการ กศน. เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 1 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  กรุงเทพมหานคร

Loading