ประกาศ เรื่อง การคัดเลือกการปฎิบัติงาน สกร.ดีเด่น ระดับภาคใต้ ประจำปี 2566

 

ด้วย สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคใต้ ได้ดำเนินการคัดเลือกการปฏิบัติงาน สกร. ดีเด่น ระดับภาคใต้ ประจำปี ๒๕๖๖ ของบุคลากร หน่วยงาน สถานศึกษา และภาคีเครือข่าย เพื่อสร้างแรงจูงใจและส่งเสริมให้เกิดการจัดและ
สนับสนุนการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ ตามที่กรมส่งเสริมการเรียนรู้กำหนด บัดนี้ การดำเนินการประเมินคัดเลือกฯดังกล่าว ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้
ภาคใต้ จึงขอประกาศผลการคัดเลือกการปฏิบัติงาน สกร. ดีเด่น ระดับภาคใต้ ประจำปี ๒๕๖๖

ประกาศการคัดเลือกการปฏิบัติงาน สกร.ดีเด่น

Loading