เปิดรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 1/2567

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดปัตตานี (สกร.ปัตตานี)เปิดรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 1/2567 ขณะนี้ สถานศึกษาในสังกัด สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดปัตตานี กำลังรับสมัครเรียนนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1/2567 โดยจะเปิดรับสมัครเรียน วันที่ 1 – 30 เมษายน นี้

 

หากท่านได้ประสงค์ จะสมัครเรียน สามารถเข้าไปสมัครได้ที่ สกร.ตำบล หรือ สกร.อำเภอใกล้บ้านท่านได้เลย โดยเตรียมหลักฐานการสมัครดังนี้

1.วุฒิการศึกษาเดิม (ตัวจริง)

2.สำเนาวุฒิการศึกษา   จำนวน 2 ฉบับ

3.สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร      จำนวน 2 ฉบับ

4.สำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัคร   จำนวน 2 ฉบับ

5.รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว  จำนวน 4 ใบ

6.หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล / ทะเบียนสมรส (ถ้ามี)

 

หรือหากหลักฐานยังไม่พร้อมให้ แจ้งความประสงค์จะสมัครเรียนได้ตาม Link https://forms.gle/pY8dHSpeZ74h8C627

เพื่อทางสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดปัตตานี จะได้ส่งข้อมูลให้กับสถานศึกษาได้ทราบ  และจะติดต่อกลับไปสอบถามภายหลัง

สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ 073460097 

 

Loading