เป้าหมาย

เป้าประสงค์

1. ประชาชนจังหวัดปัตตานีได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงครอบคลุม และเป็นธรรม

2. ภาคีเครือข่ายที่มีส่วนร่วม มีศักยภาพในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

3. มีแหล่งเรียนรู้ที่มีศักยภาพกระจายอยู่ทั่วพื้นที่อย่างเพียงพอต่อการเรียนรู้

4. มีเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ และใช้เพื่อการบริหาร การจัดการเรียนรู้อย่างเกิดประสิทธิผล

5. ผู้เรียนหรือผู้รับบริการได้รับการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบและเกณฑ์การประกัน
คุณภาพการศึกษา และการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยมีคุณภาพ

6. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการพลเรือนสามัญ ครู กศน. และภาคีเครือข่าย มีศักยภาพในการปฏิบัติ
หน้าที่และการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ

7. หน่วยงานและสถานศึกษา มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล และมีภาพลักษณ์ที่ดี

Loading