กรมบัญชีกลาง เพิ่มประสิทธิภาพการ ปฏิบัติงานในระบบบำเหน็จบำนาญ และสวัสดิการรักษาพยาบาล (Digital Pension)

วันอังคาร ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 กรมบัญชีกลาง จัดอบรมโครงการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ ปฏิบัติงานในระบบบำเหน็จบำนาญ และสวัสดิการรักษาพยาบาล (Digital Pension) ส่วนราชการ รุ่นที่ 3 ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Microsoft Teams สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดปัตตานี เห็นความสำคัญของสิทธิประโยชน์ของบุคลากรในสังกัด จึงมอบหมมายให้ นางประทีป แทนรินทร์ นักวิชาการบัญชีและการเงิน และ นางสาวชนนิกานต์ หลักธรรมนุ นักจัดการงานทั่วไปเข้ารับการอบรมฯ ในครั้งนี้

Loading