ลงพื้นที่นิเทศการทดสอบ (N-NET)

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 นางสุทิศา ซุ่นคง รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดปัตตานี รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดปัตตานี พร้อมบุคลากรคณะทำงานนิเทศการทดสอบฯ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดปัตตานี ลงพื้นที่นิเทศการทดสอบ (N-NET) ตามการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน ปีการศึกษา 2566 ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย (เฉพาะเรือนจำ) ในรูปแบบปกติ (Paper Pencil) และระบบดิจิทัล (Digital Testing) ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2566 โดยแบ่งพื้นที่การนิเทศฯ การจัดสอบของสถานศึกษาในสังกัด จำนวน 29 สนามสอบ เพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยของสนามสอบ และความพร้อมในการจัดสอบ N-NET ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุตามวัตถุประสงค์

รูปภาพเพิ่มเติม

Loading