ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์

1. ระบบงานทันสมัย
- พัฒนา ปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีความคล่องตัว รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ
- มีผลงานด้านปริมาณ ด้านคุณภาพ
- หน่วยงานมีศักยภาพทันต่อกระแสโลกาภิวัตน์ เสริมสร้างคุณค่าองค์กร
- ปฏิบัติงานมุ่งผลสัมฤทธิ์ กำหนดตัวชี้วัดชัดเจน
- สนับสนุนงานโดยใช้เทคโนโลยี
- มีคู่มือปฏิบัติงาน ทันสมัยได้มาตรฐาน
2. บุคลากรมืออาชีพ
- บุคลากรมีความใฝ่รู้ มีองค์ความรู้ในการปฏิบัติงาน
- บุคลากรตระหนัก เข้าใจบทบาท มีความรับผิดชอบ
- บุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน
- บุคลากรมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
3. มีพันธมิตรร่วมงาน
- เครือข่าย พันธมิตร รู้และเข้าใจ งาน กศน.
- เครือข่าย พันธมิตร มีส่วนร่วมจัดการศึกษา
- พัฒนา ระบบการทำงานร่วมเครือข่าย
- จัดระบบการสร้างเสริมคุณค่าเครือข่าย ให้เกียรติยกย่อง
4. ยึดหลักธรรมาภิบาลในการทำงาน
- หลักนิติธรรม
- หลักคุณธรรม
- หลักความมีส่วนร่วม
- หลักความรับผิดชอบ
- หลักความโปร่งใส
- หลักความคุ้มค่า