E-book

คู่มือประกอบการทำงาน กศน. ในรูปแบบ PDF นี้ ได้รวบรวมมาจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน กศน. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขอขอบคุณเจ้าของและผู้จัดทำเอกสารทุกเล่มมา ณ โอกาสนี้ครับ ดาวน์โหลดคลิกที่ภาพปกหนังสือครับ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
พ.ศ.2561-2580

ยุทธศาสตร์ชาติ (ฉบับย่อ)
พ.ศ.2561-2580

Mind Map ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
พ.ศ.2561-2580

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11
พ.ศ.2560-2664

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
พ.ศ.2560-2664

(ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13
พ.ศ.2566-2570

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13
พ.ศ.2566-2570

แผนการศึกษาชาติ
(ฉบับสมบูรณ์)
พ.ศ.2560-2579

แผนพัฒนาการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ.2560-2564

แผนยุทธศาสตร์
ของกระทรวงศึกษาธิการ
ปีงบประมาณ 2563 - 2565

แผนการขับเคลื่อน
กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ
สู่การปฏิบัติ